Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego w Niemczu

24 Kwiecień 2018

 

 

 

 

Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz małej architektury. Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu na terenie działki 117/11, 117/13, 117/23”

 

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz małej architektury. Symbole oraz mała architektura umieszczona w obszarze inwestycji ma służyć edukacji geograficznej oraz przyrodniczej. Zrealizowany projekt ma za zadanie podnieść świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu oraz edukować zarówno dorosłych jak i dzieci. Edukacyjne walory projektu: nauka stron świata, definicja czasu, położenie geograficzne, roślinność.

Przedmiotowa inwestycja zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Niemcz. Na terenie inwestycji planuje się zieleń zorganizowaną: trawy, krzewy, drzewa. Planuje się tam rekreacyjny teren przyrodniczo-edukacyjny, mający służyć mieszkańcom oraz turystom. Układ inwestycji stanowią trzy okręgi z kostki brukowej, połączone ciągami pieszymi. W jednym z okręgów znajdzie się plac zabaw, drugi okrąg to plac o średnicy 11m, mogący służyć jako scena lub miejsce zebrań. Trzeci, największy okrąg to główny plac. Nawierzchnia placu, wykonana z kostki brukowej przedstawia rysunek róży wiatrów. W centralnym punkcie placu znajdzie się zegar słoneczny. Na obwodzie placu zaplanowano siedziska oraz donice z roślinnością.

W RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest między innymi w obszarze ochrony i przywrócenia różnorodności biologicznej. Gmina Osielsko jako Jednostka Samorządu Terytorialnego należąca do ZIT, realizując projekt dotyczący budowy rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego, uwzględniający plac, ścieżki i elementy małej architektury w Niemczu, wpisuje się w realizacje celu szczegółowego poddziałania 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę ochrony oraz podkreślenie znaczenia obszarów przyrodniczych w regionie.

Projekt umożliwi rozwinięcie potencjału regionalnego i lokalnego wykorzystując zasoby przyrodnicze, w tym poprzez wprowadzenie różnorodności gatunkowej do form zieleni.

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności wzmocnienia mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej w regionie. Zachowanie, utrwalenie i ochrona różnorodności biologicznej jest potrzebą, na którą odpowiedź stanowi realizacja projektu. Ochrona przyrody zostanie osiągnięta poprzez uporządkowanie terenu i wprowadzenie na jego obszar rozwiązań przyczyniających się do wzmocnienia zachowań i postaw społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego. Teren powstały w wyniku realizacji inwestycji będzie wzorcowym przykładem zachowania różnorodności gatunkowej roślin pośród zwięzłej zabudowy miejscowości. Powstałe w wyniku realizacji projektu miejsce stanie się zapleczem do rekreacji, które dzięki zainstalowaniu tablic informacyjnych zachowa walory edukacyjne związane z przyrodą.

Potrzeba realizacji przedmiotowej inwestycji wynika również z faktu niewystarczającej ochrony zasobów przyrodniczych w gminie, braku infrastruktury oraz ścieżek, dzięki którym można prowadzić edukację ekologiczną wśród dzieci, dorosłych i turystów. Realizacja inwestycji przyczyni się do wypełnienia niszy w zakresie bazy edukacyjnej na obszarach o walorach przyrodniczych, która obecnie jest niewystarczająca. Problemem zdiagnozowanym na terenie Gminy Osielsko jest brak wykorzystania potencjału wolnej przestrzeni, a także potencjału przyrodniczego regionu. Wspomniany potencjał terenu mógłby zostać wykorzystany poprzez dostosowanie go do celów ochrony i przywrócenia różnorodności biologicznej, ochrony i rekultywacji gleby oraz wspierania usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.

Konieczność realizacji projektu ma także walor edukacyjny. Stworzenie miejsca, w którym rozpowszechniana będzie wiedza przyrodnicza z zakresu bioróżnorodności przyrody, będzie nie tylko miejscem w którym dzieci i młodzież uczęszczająca do okolicznych szkół, będzie mogła poszerzać zdobytą wiedzę, ale także wpłynie na jakość spędzania wolnego czasu i rekreacji. Funkcja edukacyjna będzie pełniona dzięki ulokowanym wzdłuż ścieżek tablicom edukacyjnym mówiącym o roślinności, zegarze słonecznym czy kierunkach stron świata. Tereny zielone zostaną zaaranżowane różnymi gatunkami drzew, krzewów i traw dzięki czemu podkreślony zostanie potencjał przyrodniczy regionu, w tym: Robinia akacjowa, berberys, sosna górska, porzeczka alpejska, tawuła japońska, żywotnik zachodni, rozplenica japońska, szałwia omszona.

Symbole gatunków będą umieszczone na tablicach informacyjnych, z których odczytać będzie można informacje na temat danej rośliny. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie także na poszerzenie świadomości społeczeństwa o środowisku, przyrodzie oraz korzystaniu z tych walorów w sposób, który nie im nie zagraża.

Mieszkańcy aktualnie nie mają gdzie spędzać wolnego czasu. Opisywany projekt zapewni im miejsce do odpoczynku, a dzieciom miejsce do zabawy. Utworzenie miejsca, które połączą w sobie funkcję rekreacyjne z walorami edukacyjnymi związanymi z przyrodą wpłynie na wzrost zainteresowania nowym obiektem wśród mieszkańców.

Zrealizowany projekt ma za zadanie utrzymanie potencjału przyrodniczego regionu, przy jednoczesnym jego rozwinięciu, poprzez budowę terenu rekreacyjnego wyposażonego w bogate formy zieleni i różnorodność roślin.

Wpływanie na świadomość i kształtowanie postaw, mających na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego będzie pośrednim celem realizacji przedsięwzięcia, które sprzyjać będzie nie tylko możliwości odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu, ale także rozwijaniu wartości edukacyjnych oraz wiedzy przyrodniczej, które wpływają na kształtowanie każdego człowieka. Do edukacyjnej oferty przedsięwzięcia zaliczone zostały następujące elementy:

-NAUKA STRON ŚWIATA: Główny punkt placu to róża wiatrów. Do placu prowadzą cztery symboliczne bramy stron świata. Na każdej z bram umieszczono nazwy stron świata w różnych językach.

-DEFINICJA CZASU: W środku róży wiatrów umieszczono zegar słoneczny.

-POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE: Na ścieżkach pieszych można odczytać napis wskazujący położenie geograficzne inwestycji.

-ROŚLINNOŚĆ: Tereny zielone zaaranżowano różnymi gatunkami drzew, krzewów i traw.

Układ inwestycji stanowią trzy okręgi z kostki brukowej, połączone ciągami pieszymi. W jednym z okręgów znajdzie się plac zabaw, drugi okrąg to plac o średnicy 11m,mogący służyć jako scena lub miejsce zebrań. Trzeci, największy okrąg to główny plac. Nawierzchnia placu, wykonana z kostki brukowej kształtem swoim przypominać będzie rysunek róży wiatrów. W centralnym punkcie placu znajdzie się zegar słoneczny. Na obwodzie placu zaplanowano siedziska oraz donice z roślinnością. Zaprojektowany został także układ komunikacyjny, zapewniający połączenia między istniejącym układem ciągów pieszych na działkach sąsiednich, a nowo projektowanymi ścieżkami i obiektami małej architektury.

Nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej. Wzdłuż ciągów pieszych zaplanowano ustawienie tablic informacyjnych. Na ciągach pieszych pojawi się napis, wskazujący położenie geograficzne inwestycji. Na terenie placu przewiduje się 23 miejsca do odpoczynku w postaci ławek. Przewidziano również miejsce na dwa stojaki na rowery.

Realizacja przedsięwzięcia identyfikowana jest poprzez cele odnoszące się do realizacji potrzeb i rozwiązania problemów, z którymi borykają się główni interesariusze. Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Osielsko.

Cel główny projektu jest zgodny z celem przewidzianym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 4.6.3. – Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT. Projekt zakłada wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Osielsko, budując tam rekreacyjny teren przyrodniczo-edukacyjny, mający służyć mieszkańcom oraz turystom.

Cele szczegółowe:

-podnoszenie poziomu edukacji obywateli oraz turystów,

-działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu,

-dostosowanie terenów znajdujących się w Gminie Osielsko, które będą mogły służyć wypoczynkowi i rekreacji.

 

Planowane efekty:

1. Długość utworzonych szlaków turystycznych, wart. bazowa (2017 r.)- 0, wart. docelowa (2018 r.)- 0,16 km

2. Powierzchnia wspartych miejskich obszarów zieleni, wart. bazowa (2017 r.)- 0, wart. docelowa (2018 r.)- 0,67 ha

3. Długość ścieżek edukacyjnych, wart. bazowa (2017 r.)- 0, wart. docelowa (2018 r.)- 0,16 km

4. Długość nowoutworzonych ścieżek edukacyjnych- wart. bazowa (2017 r.)- 0, wart. docelowa (2018 r.)- 0,16 km

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób korzystających z utworzonych/ odnowionych szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych- wart. bazowa (2017 r.)- 0, wart. docelowa (2019 r.)- 200 osób

 

 

 

Wartość projektu: 709 313,79 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 386 997,70 zł.

 

Tagi: Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo, Niemcz

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.