Wersja dla słabowidzących Dziś jest czwartek, 30 marzec 2017     22:21:13
Województwo kujawsko-pomorskie Powiat Bydgoski Biulentyn Informacji Publicznej Przejrzysta Polska Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dane Urzędu

Urząd Gminy Osielsko
86-031 Osielsko
ul. Szosa Gdańska 55A
Sekretariat tel. 52 324 18 00
Sekretariat fax 52 324 18 03
Punkt informacyjny tel. 52 324 18 73

Godziny pracy Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
piątek 7.30-14.00
w środy nie przyjmuje się interesantów

Wójt Gminy Osielsko
tel. sekretariat 52 324 18 00
email: sekretariat@osielsko.pl

więcej informacji
Jesteś tutaj: Organizacje pozarządowe > Konkursy >

Mogę zostać geniuszem...

24 sierpień 2012 13:30:00 Mogę zostać geniuszem - projekty dla...

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Mogę zostać geniuszem - projekty dla uczniów wybitnie uzdolnionych”. Oferty realizacji zadania mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie oświaty i wychowania.

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert na realizację projektów skierowanych do uczniów wybitnie uzdolnionych.

Projekty powinny być skierowane do jednej, wielu lub wszystkich grup uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z co najmniej jednego województwa, którzy posiadają uzdolnienie/nia z wymienionych poniżej:

  • akademickie, tj. w uczeniu się przedmiotów szkolnych odpowiadających gałęziom wiedzy,
  • artystyczne,
  • techniczne,
  • sportowe i motoryczne,
  • społeczne, wykazujące talent przywódczy lub umiejętności skutecznego rozwiązywania sytuacji społecznych.

Preferowane będą projekty:

  • zawierające więcej niż trzy spójne działania skierowane na rozwój co najmniej 2 ww. uzdolnień,
  • uwzględniające pracę zespołową,
  • składane przez podmioty, posiadające doświadczenie w realizacji zadań na rzecz ucznia zdolnego lub/i współpracujące ze środowiskiem naukowym lub artystycznym,
  • uwzględniające równy dostęp uczniów z zachowaniem w szczególności zasady równości płci i miejsca zamieszkania (wieś i miasta do 5 000 mieszkańców/ miasta powyżej 5 000 mieszkańców), przy zapewnieniu udziału minimum 25% uczniów ze wsi i miast do 5 000 mieszkańców oraz minimum 40% dziewcząt,
  • przewidujące włączenie do udziału w programie uczniów niepełnosprawnych.

Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 338 223 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 338 223 zł.

W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

Formularz oferty należy wypełnić on – line: www.formularz.men.gov.pl. Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MEN. Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs MEN: „Mogę zostać geniuszem - projekty dla uczniów wybitnie uzdolnionych

lub złożyć w Biurze Podawczym MEN; w terminie do 04.09.2012 r.

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane w terminie (w przypadku przesłania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania).

Godziny pracy Biura Podawczego: 8:15-16:15.

Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa Konkurs

/MEN/

Wróć

Katalog firm