AMW ogłasza przetarg

25 Listopad 2021

Bydgoszcz 25.11.2021 r.

 

DYREKTOR

Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego

w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 a tel. 52/52-57-828

działając na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 303) oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony
części nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 32,

stanowiącym własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego – Oddział Regionalny w Bydgoszczy

1.

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość zapisana w KW BY1B/00131729/0, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka nr 6/16, obręb 0275.

Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 32.

2.

Powierzchnia przeznaczona
do najmu

- 3 m2 – pozycja przetargowa nr 1;

- 3 m2  – pozycja przetargowa nr 2;

- 3 m2  – pozycja przetargowa nr 3;

- 3 m2  – pozycja przetargowa nr 4;

- 3 m2 – pozycja przetargowa nr 5.

3.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy wyjeździe
z Bydgoszczy w kierunku Poznania i gminy Białe Błota. W jej sąsiedztwie znajdują się tereny magazynowe, usługowe, leśne
i tereny zamknięte – wojskowe. 

Do najmu przeznacza się 6 miejsc na ogrodzeniu przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na umieszczenie banerów reklamowych o wymiarach:

- 3 m x 1 m (powierzchnia 3 m2) – pozycja przetargowa nr 1;

- 3 m x 1 m (powierzchnia 3 m2) – pozycja przetargowa nr 2;

- 3 m x 1 m (powierzchnia 3 m2) – pozycja przetargowa nr 3;

- 3 m x 1 m (powierzchnia 3 m2) – pozycja przetargowa nr 4;

- 3 m x 1 m (powierzchnia 3 m2) – pozycja przetargowa nr 5.

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy (Uchwała nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Studium uchwalanego Uchwałą nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r.) działka nr ew. 6/16 znajduje się na obszarze terenów zamkniętych.   

Miejsca na ogrodzeniu przedmiotowej nieruchomości przeznacza się do najmu na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod umieszczenie banerów reklamowych.

5.

Termin  zagospodarowania nieruchomości

Podpisanie umowy najmu na czas nieoznaczony planuje się najpóźniej do 45 dni od daty zamknięcia przetargu.

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu najmu – wywoławcza stawka czynszu

- pozycja przetargowa nr 1  - 81,00 zł netto;

- pozycja przetargowa nr 2  - 81,00 zł netto;

- pozycja przetargowa nr 3  - 81,00 zł netto;

- pozycja przetargowa nr 4  - 81,00 zł netto;

- pozycja przetargowa nr 5  - 81,00 zł netto;

(stawki nie obejmują należnego podatku VAT 23%, opłat za media oraz podatku od nieruchomości).

9.

Termin wnoszenia opłat

Czynsz z tytułu najmu płatny na rachunek bankowy Wynajmującego do 28 dnia każdego miesiąca. Opłaty za media dokonywane będą na podstawie faktury wystawionej przez AMW według stawek dostawców mediów w terminie podanym na fakturze. Podstawą rozliczeń będą wskazania podliczników zamontowanych przez najemców na swój koszt. Podatek od nieruchomości opłacany będzie przez najemcę bezpośrednio do Urzędu Miasta na podstawie złożonej przez siebie deklaracji.

10.

Zasady aktualizacji opłat

Waloryzacja miesięcznego czynszu dokonywana będzie nie częściej niż raz w roku i nie rzadziej niż raz na trzy lata, w formie jednostronnego pisemnego powiadomienia Najemcy przez Agencję Mienia Wojskowego, najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, przy zastosowaniu dodatnich wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynajmujący, zgodnie z art. 6851 kodeksu cywilnego, może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ponadto, Wynajmujący ma prawo, w drodze negocjacji z Najemcą (nie dotyczy waloryzacji), dokonać uzasadnionego podwyższenia stawki czynszu. Nieprzyjęcie przez Najemcę nowej stawki czynszu może być powodem ustalenia przez rzeczoznawcę majątkowego, na koszt Najemcy, wysokości stawki czynszu najmu. Niewyrażenie przez Najemcę zgody na zaproponowane rozwiązanie lub nieprzyjęcie przez Najemcę określonej przez rzeczoznawcę stawki czynszu, skutkować będzie wypowiedzeniem umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia.

11.

Informacja o przeznaczeniu

 Oddanie 6 miejsc na ogrodzeniu przedmiotowej nieruchomości
w najem na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na umieszczenie banerów reklamowych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jako 6 pozycji przetargowych.   

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.

34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

13

Obciążenia nieruchomości

Brak

14

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak

15

Proponowany sposób realizacji

dodatkowych warunków przetargu

Brak

 

I przetarg odbył się w dniu 21.05.2021 r.

II przetarg odbył się w dniu 30.06.2021 r.

III przetarg odbył się w dniu 19.08.2021 r.

IV przetarg odbył się w dniu 01.10.2021 r.

V przetarg odbył się w dniu 10.11.2021 r.

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty, po spełnieniu
nw. wymogów:  

  1. Wniesienie wadium w kwocie:

- 298,89 zł – pozycja przetargowa nr 1;

- 298,89 zł – pozycja przetargowa nr 2;

       - 298,89 zł – pozycja przetargowa nr 3;

- 298,89 zł – pozycja przetargowa nr 4;

- 298,89 zł – pozycja przetargowa nr 5;

w formie przelewu pieniężnego w terminie do 07.12.2021 r.  na konto bankowe  Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy 

                                           nr 21 1130 1075 0002 6129 7320 0008

  Za datę wpłaty uważa się dzień ujawnienia środków pieniężnych na ww. rachunku bankowym.

  1. Okazanie przed przystąpieniem do przetargu dokumentu tożsamości oraz w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej przekazanie komisji przetargowej:

- aktualnego wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku     osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotów wpisanych
do KRS;

- dokumentu pozwalającego na określenie nazwy, siedziby i osób uprawnionych do reprezentacji
w przypadku podmiotów innych niż wyżej wyszczególnione.

3. Zapoznanie się najpóźniej w dniu przetargu (przed jego rozpoczęciem) z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu oraz ze wzorem umowy, który można otrzymać od pracownika OR AMW
w Bydgoszczy (pokój nr 404, tel. 52 52 57 828) oraz złożenie przed przystąpieniem do licytacji:

-      pisemnego oświadczenia o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz postanowień umowy
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

-      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu oraz o niewnoszeniu roszczeń z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu w stosunku do Agencji;

-      pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję w związku z prowadzonym postępowaniem.

      

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden z nich zaoferuje
co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% stawki wywoławczej (z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych), o jego wysokości decydują każdorazowo uczestnicy przetargu.

 

Wadium zwraca się osobom, które nie zostały wyłonione jako najemcy, niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, nie później niż po upływie 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygra będzie zaliczone na poczet gotówkowej kaucji gwarancyjnej.

 

Z przeprowadzonego przetargu komisja sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący
i członkowie komisji oraz podmiot wyłoniony jako kandydat na najemcę. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przetargu przez przewodniczącego i członków komisji przetargowej oraz wyłonionego kandydata na najemcę, a w przypadku, gdy nie wyłoniono kandydata lub kandydat na najemcę odmawia podpisania protokołu – z chwilą podpisania protokołu jedynie przez przewodniczącego i członków komisji.

Protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

 

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi na czynności związane z prowadzoną procedurą do Prezesa Agencji, za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy, w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu. Za termin złożenia skargi uznaje się datę doręczenia skargi do siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy.  

W przypadku wniesienia skargi, do czasu jej rozpatrzenia przez Prezesa Agencji, Dyrektor Oddziału wstrzymuje czynności związane z zawarciem umowy najmu. Prezes AMW  rozpatruje skargę na przetarg w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Prezes może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

O swojej decyzji Prezes zawiadamia skarżącego. Natomiast informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi Dyrektor Oddziału niezwłocznie wywiesza na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

W przypadku niezaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Dyrektor Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie Oddziału na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu.

Umowę najmu zawiera się z osobą (podmiotem) wyłonioną w przetargu jako najemca niezwłocznie lecz nie dłużej niż w terminie do 45 dni od daty zamknięcia przetargu. 

W przypadku odstąpienia przez osobę, która przetarg wygra od podpisania umowy najmu w ww. terminie, wadium wpłacone przez tą osobę przepada na rzecz Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy.

W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przedmiot najmu zostanie przekazany najemcy
na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Uchylanie się najemcy od protokolarnego przejęcia nieruchomości od Agencji jest podstawą rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Agencja może także żądać zapłaty przez najemcę odszkodowania z tego tytułu.

Przyszły najemca zobowiązany będzie do przestrzegania zapisów umowy najmu, ubezpieczenia przedmiotu najmu od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres najmu oraz do wpłaty na rachunek Agencji kaucji gwarancyjnej równej trzykrotnej opłacie czynszu brutto celem zabezpieczenia utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie i zabezpieczenia należności wynikających z umowy. Kaucja zostanie złożona na rachunku bankowym a’Vista Agencji przez cały okres najmu.

 

Dyrektor OR AMW w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego przetargu z ważnych powodów. 

Przetarg odbędzie się w dniu  10.12.2021 r. o godz. 1100 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.

Informacje telefoniczne :  ' 52-52 57 828, 693 559 899                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Oddziale Regionalnym AMW w Bydgoszczy
przy ul. Gdańskiej 163a oraz zamieszczono na stronach internetowych www.amw.com.pl w dniach od  25.11.2021 r. do 09.12.2021 r.  

 

Opracowała: Dorota Jaroszewicz

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.