Nabór na Rachmistrzów Terenowych

18 Czerwiec 2020

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE SPISOWYM KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Wójt Gminy Osielsko

Gminny Komisarz Spisowy

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do

Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1728)

 

Wójt Gminy Osielsko

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na rachmistrza terenowego, wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. spisu rolnego, który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie Gminy Osielsko

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 1. być osobą pełnoletnią;

 2. zamieszkiwać na terenie danej gminy;

 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

 5. nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:

1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

 5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał.2)

4) Informacja dotycząca RODO (zał. 3)

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Katarzyna Tyma — koordynator Gminnego Biura Spisowego Urząd Gminy Osielsko, tel. 052 3241805

 

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Załącznik nr 3 >>>

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.